Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου – Βιβλίο Μαθητή

FacebookTwitterGoogle+

Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου Βιβλίο Μαθητή

Γεωλογια – Γεωγραφια Β Γυμνασιου βιβλιο μαθητη

Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου Βιβλίο ΜαθητήΒιβλίο Μαθητή Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου - Περιγραφή

Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου – Βιβλίο Μαθητή

Το μάθημα της Γεωλογίας – Γεωγραφίας στην Β΄ τάξης Γυμνασίου επικεντρώνεται στην μελέτη της Ευρώπης και της Ελλάδας, ενώ η ύλη αναπτύσσεται σε τέσσερις μεγάλες διδακτικές ενότητες. Η Ευρώπη είναι ένας χώρος στον οποίο η αλληλεπίδραση φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπου είναι πολύ έντονη και χαρακτηριστική. Η ήπειρος αυτή αποτελεί πλέον το ευρύτερο περιβάλλον των Ελλήνων μαθητών, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τα ιδιαίτερα ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά της. Οι προβλεπόμενες διδακτικές ενότητες είναι οι ακόλουθες:

  • Οι χάρτες: Περιλαμβάνει την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων στη μελέτη της Ευρώπης, τη διερεύνηση της σχετικής θέσης τόπων, τη διαίρεση των χαρτών και την εφαρμογή τους στη μελέτη και λύση υποθετικών προβλημάτων (για παράδειγμα στον προγραμματισμό έργων).
    Το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης: Αναπτύσσεται με την ίδια λογική που περιγράφηκε στην προηγούμενη τάξη του Γυμνασίου και περιλαμβάνει τη μελέτη χαρακτηριστικών, κατά περίπτωση, χωρών.
  • Οι κάτοικοι της Ευρώπης: Εξετάζει τον πληθυσμό της Ευρώπης, την εξέλιξή του στο χρόνο, τη γεωγραφική κατανομή του, την πολιτική διαίρεση της ηπείρου, τις μεγάλες πόλεις και τη γεωγραφική κατανομή τους, όπως επίσης και τη γεωγραφική κατανομή γλωσσών και θρησκειών. Όπου κρίνεται αναγκαίο, το μάθημα καταλήγει στην εξέταση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού στον ελληνικό χώρο (για παράδειγμα, πληθυσμός, πόλεις και διοικητική διαίρεση της Ελλάδας). Η ενότητα κλείνει με τη μελέτη των βαλκανικών χωρών, οι οποίες αποτελούν τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο της Ελλάδας.
  • Οι οικονομικές δραστηριότητες των Ευρωπαίων: Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιορισμένες σε ποικιλία και έκταση πληροφορίες για την ανάπτυξη των διαφόρων τομέων της παραγωγής στον ευρωπαϊκό χώρο. Το κέντρο βάρους της ενότητας δε βρίσκεται στην απαρίθμηση προϊόντων και ποσοτήτων, αλλά στους παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν την ανάπτυξη των διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων. Στο Δημοτικό σχολείο οι μαθητές γνώρισαν τη μορφή της επιφάνειας της Γης και τη διαίρεσή της σε χώρες, μελετώντας τον κόσμο σε ολοένα ευρύτερες περιφέρειες από το τοπικό προς το παγκόσμιο. Έμαθαν επίσης να καταγράφουν δεδομένα και να τα απεικονίζουν με κατάλληλα σύμβολα. Στο Γυμνάσιο αυτές οι γνώσεις και δεξιότητες θα πρέπει να συμπληρωθούν και να επεκταθούν.

Με τη διδασκαλία της Γεωλογίας – Γεωγραφίας στην Β’ τάξη του Γυμνασίου, επιδιώκονται για τους μαθητές οι επιμέρους βασικοί στόχοι:

  • Να ερμηνεύουν φαινόμενα και διαδικασίες που ξεφεύγουν από την άμεση παρατήρηση και συχνά απαιτούν αυξημένη ικανότητα αφηρημένης σκέψης και συνδυασμού δεδομένων (π.χ. για τη μελέτη των γεωλογικών φαινομένων).
  • Να χρησιμοποιούν με σχετική ευχέρεια ορισμένες απλές, αλλά εξειδικευμένες μεθόδους μελέτης δεδομένων που συνδέονται με τη Γεωλογία και τη Γεωγραφία (π.χ. αξιοποίηση χαρτών, γραφημάτων και άλλων πληροφοριών, συνεργασία για την υλοποίηση σχεδίων εργασίας κτλ.).
  • Να αξιολογούν και να αξιοποιούν τα αποτελέσματα των παρατηρήσεών τους, ώστε να προτείνουν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα.
  • Να αναπτύσσουν τις απαραίτητες διαθέσεις και στάσεις που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν ομαλά και δημιουργικά στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους.

Περιεχόμενα Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου – Βιβλίο Μαθητή:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η – ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Μάθημα 1. Οι έννοιες «γεωγραφική» και «σχετική» θέση
Μάθημα 2. Η σημασία της σχετικής θέσης για τους ανθρώπους
Μάθημα 3. Μελετώντας με χάρτες τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο
Μάθημα 4. Μελετώντας με χάρτες το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης
Μάθημα 5. Μελετώντας με χάρτες τους κατοίκους της Ευρώπης

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η – ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Μάθημα 6. Η γεωλογική ιστορία της Ευρώπης και η ορογένεση
Μάθημα 7. Η διαμόρφωση του αναγλύφου στην Ευρώπη
Μάθημα 8. Η γεωλογική ιστορία της Ελλάδας
Μάθημα 9. Σεισμική και ηφαιστειακή δράση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
Μάθημα 10. Η επίδραση των σεισμών και των ηφαιστείων στη ζωή μας
Μάθημα 11. Οι φυσιογραφικές περιοχές της Ευρώπης
Μάθημα 12. Οι θάλασσες της Ευρώπης
Μάθημα 13. Βαλτική και Βόρεια Θάλασσα: δύο θάλασσες του ευρωπαϊκού βορρά
Μάθημα 14. Η Μεσόγειος Θάλασσα
Μάθημα 15. Οι άνθρωποι στη Μεσόγειο
Μάθημα 16. Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ευρώπης
Μάθημα 17. Τα βουνά και οι πεδιάδες στη ζωή των Ευρωπαίων
Μάθημα 18. Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ελλάδας
Μάθημα 19. Το κλίμα της Ευρώπης
Μάθημα 20. Το κλίμα της Ελλάδας
Μάθημα 21. Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ευρώπης
Μάθημα 22. Τα ποτάμια και οι λίμνες στη ζωή των Ευρωπαίων
Μάθημα 23. Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας
Μάθημα 24. Η βλάστηση της Ευρώπης

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η – ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Μάθημα 25. Η πολιτική διαίρεση της Ευρώπης
Μάθημα 26. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Μάθημα 27. Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μάθημα 28. Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Μάθημα 29. Ο πληθυσμός της Ευρώπης
Μάθημα 30. Τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ευρώπης
Μάθημα 31. Ο πληθυσμός της Ελλάδας
Μάθημα 32. Τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των Ευρωπαίων
Μάθημα 33. Οι μεγάλες πόλεις της Ευρώπης
Μάθημα 34. Οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας
Μάθημα 35. Οι βαλκανικές χώρες
Μάθημα 36. Οι γείτονές μας στα Βαλκάνια

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η – ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ
Μάθημα 37. Οι τομείς παραγωγής της ευρωπαϊκής οικονομίας
Μάθημα 38. Η γεωργία και η δασοκομία στην Ευρώπη
Μάθημα 39. Η κτηνοτροφία, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες στην Ευρώπη
Μάθημα 40. Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα
Μάθημα 41. Η βιομηχανία και η βιοτεχνία στην Ευρώπη
Μάθημα 42. Η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη
Μάθημα 43. Η εξόρυξη και οι κατασκευές στην Ευρώπη
Μάθημα 44. Ο δευτερογενής τομέας στην Ελλάδα
Μάθημα 45. Το εμπόριο στην Ευρώπη
Μάθημα 46. Ο τουρισμός στην Ευρώπη
Μάθημα 47. Οι μεταφορές, οι επικοινωνίες και οι άλλες υπηρεσίες στην Ευρώπη
Μάθημα 48. Ο τριτογενής τομέας στην Ελλάδα

[/toggle]

Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *